Category Archives: TV

Lars E.O. Svensson lämnar Riksbanken

“Lars E.O. Svensson lämnar Riksbanken,” pressmeddelande och presskonferens, 20 april 2013. Pdf: English Svenska

Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson lämnar Riksbanken vid utgången av sin mandatperiod den 20 maj. Skälet är att han inte lyckats få stöd för en penning-politik som han anser skulle leda till bättre måluppfyllelse för både inflationen och arbetslösheten.

“Jag avser att lämna Riksbanken när mitt nuvarande mandat går ut och står således inte till tillförfogande för ett förnyat mandat. Skälet till detta är att jag inte lyckats få gehör för en penningpolitik som jag anser skulle leda till bättre måluppfyllelse, med både en högre inflation närmare målet på 2 procent och en lägre arbetslöshet. Jag vill samtidigt betona att tiden på Riksbanken varit en fantastiskt intressant och lärorik tid. Bland det bästa med arbetet på Riksbanken har varit kontakten och samarbetet med Riksbankens många utomordentligt kunniga och kompetenta medarbetare. Det är något som jag verkligen kommer att sakna. Jag har också fått tillfälle att se att de metoder för praktisk penningpolitik som jag varit med om att utveckla, före och under min tid på Riksbanken, faktiskt fungerar. Rätt tillämpade kan de användas för att uppnå en väl avvägd penningpolitik”, säger Lars E.O. Svensson.

Press conference video (in Swedish):

Lars E.O. Svensson leaves the Riksbank

“Lars E.O. Svensson leaves the Riksbank,” press release and press conference, April 22, 2013. Pdf: English Swedish

Deputy Governor Lars E.O. Svensson will leave the Riksbank when his period of office expires on 20 May. The reason is that he has not managed to get support for a monetary policy that he considers would lead to better target fulfillment for both inflation and unemployment.

“I intend to leave the Riksbank when my current term expires, and I am hence not available for a renewed term. The reason is that I have not managed to get support for a monetary policy that I consider would lead to better target fulfillment, with both higher inflation closer to the target of 2 per cent and lower unemployment. At the same time, I would like to emphasize that my time at the Riksbank has been an extremely interesting and instructive time. One of the best things about working at the Riksbank has been the contact and collaboration with the many extraordinary knowledgeable and competent staff members. This is something that I will certainly miss. I have also had the opportunity to see that the methods for practical monetary policy that I have participated in developing, before and during my time at the Riksbank, actually work. Used in the right way, they can achieve a well-balanced monetary policy,” says Lars E.O. Svensson.

Press conference video (in Swedish):