Category Archives: Statements

Höga bostadspriser och ökande skulder inget skäl för skärpt amorteringskrav

Höga bostadspriser och ökande skulder inget skäl för skärpt amorteringskrav” (“High housing prices and increasing debt no reason for stricter amortization requirements”, in Swedish),  Ekonomistas post, October 30, 2017.

Article in Dagens Industri (in Swedish), October 31, 2017.

Interview in SVT Aktuellt (in Swedish), November 3.
SVTPlay (Interview starts after 9 min 25 sek).

Previous related Ekonomistas posts (in Swedish):
Finansinspektionens två argument för skärpt amorteringskrav håller inte: (1) Räntekänsligheten
FI:s andra argument håller inte heller: (2) Inkomstkänsligheten

Remissvar med (consultation response, in Swedish, with) Peter Englund

Englund och Svensson avstyrker Finansinspektionens förslag om skärpt amorteringskrav

Finansinspektionens förslag till skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter avstyrks i ett remissvar av Peter Englund och mig.

Motiveringen för förslaget är att högt skuldsatta hushåll skulle kunna komma att minska sin konsumtion kraftigt om räntorna stiger eller vid ett inkomstbortfall och att detta i sin tur skulle kunna förstärka en konjunkturnedgång.

Men, för det första, en konjunkturnedgång skulle normalt mötas med en räntesänkning av Riksbanken, inte en räntehöjning. Detta skulle förbättra högre skuldsatta hushålls kassaflöde mer än lägre skuldsatta. Höga skulder utgör på så vis en slags försäkring mot konjunkturnedgångar, och skulle normalt snarare dämpa än förstärka en konjunkturnedgång. I själva verket ökar höga skulder och rörliga räntor genomslaget för penningpolitiken och ger Riksbanken allt annat lika bättre möjligheter att stabilisera konjunkturen.

För det andra, Finansinspektionens uppfattning att konsumtionen för högt skuldsatta hushåll skulle vara mer inkomstkänslig saknar empiriskt stöd. Den motsägs i själva verket av de vetenskapliga studier av internationella erfarenheter som Finansinspektionen anför till stöd för sin uppfattning.

För det tredje, förslaget innebär ett steg tillbaka mot det tidiga 1980-talets detaljreglerade kreditmarknad, med åtföljande begränsningar av valmöjligheter och välfärd för drabbade hushåll.

Läs hela remissvaret här.
Ekonomista-inlägg med kommentarer och diskussion här.

Englund and Svensson reject Riksbank’s proposal for target variable and variation band

Consultation response to the Riksbank’s memorandum “Change of target variable and introduction of variation band”

Peter Englund and Lars E.O. Svensson, Stockholm School of Economics    pdf   Swedish   Ekonomistas

The Riksbank’s proposal for a change of target variable and the introduction of a variation band is rejected. There is no urgent need for these changes now, and it is inappropriate to forestall the parliamentary committee that currently reviews the monetary policy framework, including the issue of the choice of target variables and a possible variation band. The proposal for introduction of a variation band is specifically rejected. It does not serve any purpose and can, in practice, create a significant ambiguity about the inflation target, result in less effective anchoring of inflation expectations, and make it more difficult both to evaluate the Riksbank’s target achievement and to hold the Riksbank accountable for fulfilling the monetary policy goals.  Continue reading

Remissvar på Riksbankens PM om “Byte av målvariabel och introduktion av variationsband”

Peter Englund och Lars E.O. Svensson, Handelshögskolan i Stockholm    pdf   English   Ekonomistas

Riksbankens förslag om byte av målvariabel och introduktion av ett variationsband avstyrks. Det finns inte något akut behov av dessa förändringar nu och det är olämpligt att föregripa den parlamentariska kommitté som gör en översyn av det penningpolitiska ramverket som bl.a. innefattar valet av målvariabel och eventuellt variationsband. Förslaget om introduktion av ett variationsband avstyrks speciellt. Det fyller inte någon funktion och kan i praktiken skapa en betydande oklarhet om penningpolitikens mål, ge ett sämre ankare för inflationsförväntningarna samt försvåra såväl en utvärdering av måluppfyllelsen som ett ansvarsutkrävande av Riksbanken.  Continue reading

FOMC minutes: Costs of leaning against the wind typically outweigh benefits

FOMC April 26-27 minutes on the relationship between monetary policy and financial stability (pp. 2-3):

Most participants judged that the benefits of using monetary policy to address threats to financial stability would typically be outweighed by the costs associated with deviations from the Committee’s employment and price-stability objectives induced by such actions; some also noted that the benefits are highly uncertain.

Misleading statement in interview with Kenneth Rogoff in Svenska Dagbladet

In an interview today, April 16, in Svenska Dagbladet, Kenneth Rogoff is quoted as saying (my translation from Swedish):

“I know that there are commentators, such as Lars EO Svensson, who don’t believe that debt is affected by interest rates.”

It is wrong to say that I would believe that debt is not affected by interest rates. Instead, some of my work has dealt with precisely how monetary policy affects household indebtedness. For instance, this paper deals with how monetary policy affects real debt and the debt-to-GDP ratio.

My view, and the result of the Riksbank’s own calculations (se here and here), is that the impact of monetary policy on household real debt and debt ratios in Sweden is normally very small (and may even be of either sign). The impact on any risks associated with household debt is negligible. Therefore, monetary policy in Sweden should focus on the traditional objectives of monetary policy, namely to stabilize inflation around the inflation target and unemployment around a long-run sustainable rate.

Lars E.O. Svensson lämnar Riksbanken

“Lars E.O. Svensson lämnar Riksbanken,” pressmeddelande och presskonferens, 20 april 2013. Pdf: English Svenska

Vice riksbankschef Lars E.O. Svensson lämnar Riksbanken vid utgången av sin mandatperiod den 20 maj. Skälet är att han inte lyckats få stöd för en penning-politik som han anser skulle leda till bättre måluppfyllelse för både inflationen och arbetslösheten.

“Jag avser att lämna Riksbanken när mitt nuvarande mandat går ut och står således inte till tillförfogande för ett förnyat mandat. Skälet till detta är att jag inte lyckats få gehör för en penningpolitik som jag anser skulle leda till bättre måluppfyllelse, med både en högre inflation närmare målet på 2 procent och en lägre arbetslöshet. Jag vill samtidigt betona att tiden på Riksbanken varit en fantastiskt intressant och lärorik tid. Bland det bästa med arbetet på Riksbanken har varit kontakten och samarbetet med Riksbankens många utomordentligt kunniga och kompetenta medarbetare. Det är något som jag verkligen kommer att sakna. Jag har också fått tillfälle att se att de metoder för praktisk penningpolitik som jag varit med om att utveckla, före och under min tid på Riksbanken, faktiskt fungerar. Rätt tillämpade kan de användas för att uppnå en väl avvägd penningpolitik”, säger Lars E.O. Svensson.

Press conference video (in Swedish):

Lars E.O. Svensson leaves the Riksbank

“Lars E.O. Svensson leaves the Riksbank,” press release and press conference, April 22, 2013. Pdf: English Swedish

Deputy Governor Lars E.O. Svensson will leave the Riksbank when his period of office expires on 20 May. The reason is that he has not managed to get support for a monetary policy that he considers would lead to better target fulfillment for both inflation and unemployment.

“I intend to leave the Riksbank when my current term expires, and I am hence not available for a renewed term. The reason is that I have not managed to get support for a monetary policy that I consider would lead to better target fulfillment, with both higher inflation closer to the target of 2 per cent and lower unemployment. At the same time, I would like to emphasize that my time at the Riksbank has been an extremely interesting and instructive time. One of the best things about working at the Riksbank has been the contact and collaboration with the many extraordinary knowledgeable and competent staff members. This is something that I will certainly miss. I have also had the opportunity to see that the methods for practical monetary policy that I have participated in developing, before and during my time at the Riksbank, actually work. Used in the right way, they can achieve a well-balanced monetary policy,” says Lars E.O. Svensson.

Press conference video (in Swedish):

Reservation against the Riksbank Account of Monetary Policy in 2012

I enter a reservation against the Account of monetary policy in 2012, because I consider the account to be incomplete and in several respects misleading and thus it does not offer an adequate basis for an assessment of the Riksbank’s monetary policyRead more (English Swedish)

Target attainment is currently poor, since inflation is way below the inflation target and unemployment is way above a reasonable long-run sustainable rate. An important issue is whether target attainment could have been better with a more expansionary monetary policy, but a thorough analysis of this issue is missing in the account. That monetary policy has not been more expansionary is, as far as can be judged, because it has to a great extent been conducted for the purpose of limiting household debt. However, extensive research and several inquiries show quite unequivocally that the policy rate has little effect on the household debt ratio. The fact that this is the case is not indicated in the account. A more expansionary monetary policy with an unchanged low policy rate since 2010 would according to a preliminary calculation have held CPIF inflation close to the target, led to much lower unemployment and led to an insignificantly higher debt ratio in the short term, while not affecting the debt ratio in the long term. Read more (English Swedish)
Reservation (English) Reservation (Swedish)   Account of monetary policy 2012 (English)  Redogörelse för penningpolitiken 2012 (Swedish)

Reservation Against Riksbank Decision to Increase Its Foreign Exchange Reserves

Reservation by Deputy Governors Karolina Ekholm and Lars E.O. Svensson Against Riksbank Decision to Increase Its Foreign Exchange Reserves, December 6, 2012. English Swedish.  Riksbank announcementEditorial by Peter Wolodarski, Dagens Nyheter, December 16, 2012 (Swedish).

Vi reserverar oss mot beslutet att förstärka valutareserven med motsvarande 100 miljarder kronor, eftersom vi anser att ett bättre alternativ är att ingå ett avtal med Riksgäldskontoret om att valutareserven ska återställas inom 10 bankdagar efter beslut om att ta den i anspråk för likviditetsstöd. Ett sådant avtal har fördelen att skattebetalarna slipper betala för bankernas riskfyllda upplåning i utländsk valuta.

We enter a reservation against the decision to reinforce the foreign exchange reserves by the equivalent of SEK 100 billion, as we consider a better alternative would be to enter into an agreement with the Swedish National Debt Office that the foreign exchange reserves will be restored within 10 banking days after a decision has been made to use the reserves for liquidity assistance. Such an agreement would have the advantage that the taxpayers would not need to pay for the banks’ risky borrowing in foreign currencies.