Category Archives: Debate

New report: Penningpolitik och full sysselsättning (Monetary policy and full employment, in Swedish)

Riksbankens mandat bör förtydligas, sysselsättningen ges större vikt, den demokratiska kontrollen av Riksbanken skärpas och koordineringen av penningpolitiken och makrotillsynen förbättras. Det skriver jag i den nya underlagsrapporten Penningpolitik och full sysselsättning för LOs projekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.  Continue reading

Does a trivial econometric error explain why Andersson and Jonung get different results?

Does a trivial econometric error explain why Andersson and Jonung (2014) get different estimates of a Swedish Phillips curve than the very robust estimates that I get in Svensson (2015)? Yes, their trivial error is not to have done the standard test for weak instruments when using regressions with instrumental variables. Their instruments soundly fail the standard Cragg-Donald F-test. Their instruments are weak and as a consequence it is their estimates of the Phillips curve that are unreliable, not mine. See this note.

(A previous response in English to their criticism is available here.)

The Riksbank cannot maintain financial stability by debating

“Riksbanken kan inte upprätthålla finansiell stabilitet genom att debattera” (in Swedish), 2nd reply to Carl B. Hamilton on di.se, the website of Dagens Industri. Also on Ekonomistas (in Swedish, with links).

Carl B. Hamilton seems to think that the Riksbank by op-eds, analyses and discussions in the new Financial Stability Council has sufficient instruments to affect financial stability to warrant financial stability as an objective. But the Council is only a forum for discussions and cannot make decisions. Since the Riksbank has no decision power over micro- and macroprudential instruments (that power is with Finansinspektionen, the Swedish FSA), the Riksbank cannot be accountable for financial stability and not have financial stability as an objective.   Continue reading

The Riksbank and financial stability: No instruments, therefore not an objective

(English translation of an article of mine on the website of the Swedish business newspaper Dagens Industri, July 21, 2014.)

Should the Riksbank have financial stability as an objective besides price stability? According to an op-ed by Carl B. Hamilton in Dagens Industri on July 17, the answer is yes.[1]  According to Hamilton, this is even a practice already established by the Riksdag (the Swedish parliament). The Riksbank Act needs to be amended, but only as a formality.

But Hamilton forgets that the Riksbank has no effective policy instruments to affect financial stability, except in connection with the management of financial crises. He also forgets that the government with the support of seven parties in the Riksdag – including Folkpartiet (the Liberal Party) – has decided that the Riksbank will not receive any such instruments. Without the instruments, the Riksbank neither can nor should have financial stability as an objective.  Continue reading

Riksbanken och den finansiella stabiliteten: Inga medel, därför inget mål

(Debattartikel publicerad under rubriken “Inga medel, därför inget mål” på Dagens Industris websida 2014-07-21.)

Ska Riksbanken ha finansiell stabilitet som mål vid sidan av prisstabilitet? Enligt Carl B Hamiltons debattartikel i Dagens Industri den 17 juli är svaret ja. Det är till och med en av riksdagen redan etablerad princip, hävdar Hamilton. Riksbankslagen behöver ändras, men bara som en formalitet.

Men Hamilton glömmer att Riksbanken saknar effektiva medel att påverka den finansiella stabiliteten, utom i samband med hanteringen av finansiella kriser. Han glömmer också att regeringen med stöd av sju partier i riksdagen – inklusive Folkpartiet – beslutat att Riksbanken heller inte ska tilldelas några sådana medel. Utan medel varken kan eller bör Riksbanken ha finansiell stabilitet som mål.  Continue reading

Jag har stöd för mina beräkningar – Svar till Andersson och Jonung III

[Detta inlägg har publicerats i Dagens Industri.]

Frågan är om Riksbanken genom att åsidosätta inflationsmålet har orsakat att i genomsnitt ungefär 38.000 fler personer har varit arbetslösa under perioden 1997–2011. Man kan tycka att denna fråga är för allvarlig för att, i Lundaspexstil, raljera med och skämta om. Men det gör Fredrik Andersson och Lars Jonung i en debattartikel i Dagens industri den 5 juni. Bland alla försök till skämt finns dessutom bara två påståenden om fakta och data. Båda är osanna.

Continue reading

Improve the democratic control of the Riksbank

[This is an English translation of an op-ed article in Swedish, published in Dagens Nyheter, May 28, 2014. The op-ed is a summary of longer article in Swedish in the journal Ekonomisk debatt.]

Monetary policy in Sweden has failed. The Riksbank’s policy has led to too low inflation and too high unemployment. The reasons for the failure are that the governor has become too powerful, contrary to the original idea of an executive board with six independent members, and that the oversight and control of the Riksbank by the Riksdag has not worked. To remedy these shortcomings, the democratic control of the Riksbank needs to be enhanced and sharpened, the Riksdag’s appointment policy for the executive board needs to be improved, and the responsibilities of the Riksbank and Finansinspektionen for monetary and macroprudential policy needs to be clarified.  Continue reading

DN Debatt: Skärp den demokratiska kontrollen av Riksbanken

Penningpolitiken har misslyckats. Riksbankens agerande har lett till för låg inflation och för hög arbetslöshet. Politiken brister på grund av att Riksbankschefen fått för stor makt och Riksdagens uppföljning och kontroll inte fungerar. För att avhjälpa bristerna bör den demokratiska kontrollen av Riksbanken skärpas, Riksbanksfullmäktiges utnämningspolitik förbättras, och ansvarfördelningen mellan penningpolitiken och makrotillsynen klargöras.

Artikel på DN Debatt, “Skärp den demokratiska kontrollen av Riksbanken,” 2014-05-28, mot bakgrund av en utförligare artikel i Ekonomisk debatt nr 4, “Riksbanken, måluppfyllelsen och den demokratiska kontrollen“.  Continue reading

Svar till Andersson och Jonung I (Reply to Andersson and Jonung I, in Swedish)

Fredrik Andersson och Lars Jonung framför kritik mot min analys av och mina slutsatser om Riksbankens penningpolitik, dels i en artikel i Ekonomisk Debatt 3/2014 (Andersson och Jonung 2014), dels i en intervju av Jonung i Dagens industri 2014-04-17. Här är mitt svar om artikeln. Här finns ett kort svar till intervjun. Här är ett kort svar till deras replik.

Kritiken kan sammanfattas i tre punkter:

(1) I motsats till vad jag hävdat (t.ex. i Svensson 2014), skulle Riksbanken ha uppfyllt inflationsmålet.

(2) Min skattning i Svensson (2013a), av hur mycket högre den genomsnittliga arbetslösheten under 1997-2011 blivit på grund av lägre inflation än målet, skulle inte vara robust. Den skulle bygga på en för enkel modell och bortse från att inflationsförväntningarna har varierat. Mina resultat skulle inte hålla om hänsyn tas till varierande inflationsförväntningar. Mina resultat skulle inte heller hålla om man jämför med andra skattningar av jämviktsarbetslösheten.

(3) Riksbanken skulle ha begränsad möjlighet att genom penningpolitiken påverka sysselsättning och arbetslöshet i en liten öppen ekonomi som den svenska. Riksbanken borde inte ha sysselsättning och arbetslöshet som mål.

Andersson och Jonung tycks dock missta sig på samtliga punkter.      Continue reading

The Riksbank: The effect of the policy rate on the debt ratio is neither economically nor statistically significant

New Ekonomistas post (in Swedish). Here is an English translation.

The Riksbank tries, in a box in its latest Monetary Policy Report, to counter my research and my posts about the effect of monetary policy on household indebtedness. The Riksbank tries to show that the effect of a lower policy rate is to increase real debt and the debt ratio, not to decrease them, as I have maintained. It is of course positive that the Riksbank engages in a discussion of these matters and tries to justify its policy better. But the Riksbank’s estimated effect turns out to be very small and not economically significant. And with a considerable margin, it is not statistically significant. In addition, the econometric model used in the estimation is not correctly specified. The Riksbank’s box thus has little weight, and it provides no support for the Riksbank’s policy.  Continue reading