New report: Penningpolitik och full sysselsättning (Monetary policy and full employment, in Swedish)

Riksbankens mandat bör förtydligas, sysselsättningen ges större vikt, den demokratiska kontrollen av Riksbanken skärpas och koordineringen av penningpolitiken och makrotillsynen förbättras. Det skriver jag i den nya underlagsrapporten Penningpolitik och full sysselsättning för LOs projekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. 

De senaste åren har Riksbankens penningpolitik lett till en inflation långt under målet och en arbetslöshet högt över en långsiktigt hållbar nivå. Riksbanken har inte bara åsidosatt inflationsmålet utan också den ekonomiska politikens viktigaste mål, full sysselsättning. Detta trots att Riksbankslagens förarbeten tydligt anger att Riksbanken, utan att åsidosätta prisstabilitetsmålet, ska stödja målen för den allmänna ekonomiska politiken i syfte att uppnå hållbar tillväxt och hög sysselsättning. För att förbättra måluppfyllelsen behöver Riksbankens mandat förtydligas och den demokratiska kontrollen av Riksbanken skärpas.

Finansutskottet bör förtydliga att Riksbankens mandat innebär att stabilisera såväl inflationen runt inflationsmålet som sysselsättningen runt en långsiktigt hållbar nivå. Normalt innebär detta att arbetslösheten ska stabiliseras runt en långsiktigt hållbar nivå. Det är rimligt att fästa samma vikt vid att begränsa arbetslöshetens avvikelser från en långsiktigt hållbar nivå som att begränsa inflationens avvikelser från inflationsmålet. Genomsnittlig inflation under en längre period ska inte avvika från inflationsmålet. Därmed gör man inte avkall på att inflationsmålet är överordnat, och inflationsmålet blir mer långsiktigt.

Den demokratiska kontrollen av Riksbanken bör skärpas och säkra att den faktiska beslutsmakten ligger hos en direktion med sex självständiga ledamöter istället för hos riksbankschefen. Finansutskottets uppföljning och kontroll av Riksbanken kan förbättras, särskilt genom att Finanspolitiska rådet ges ett utvidgat mandat och utvidgade resurser att utvärdera även penningpolitiken.

Koordineringen av penningpolitiken och makrotillsynen bör förbättras, genom att Finansinspektionen, inte Riksbanken, ska bedöma om penningpolitikens inriktning medför ett hot mot den finansiella stabilitet som Finansinspektionen inte kan hantera med de medel den har till förfogande. I frånvaro av en varning från Finansinspektionen om ett sådant hot ska Riksbanken inte avvika från de penningpolitiska målen.

Rapporten Penningpolitik och full sysselsättning ingår som ett underlag till projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Projektet ska resultera i en slutrapport till LOs kongress 2016. Jag är själv ansvarig för rapportens innehåll, slutsatser och förslag.

Läs mer:
Rapporten Penningpolitik och full sysselsättning
LOs sida om rapporten och projektet
Blogginlägg av projektledaren, Åsa-Pia Järliden Bergström